Home

Obecní úřad obce s rozšířenou působností praha

Seznam obcí s rozšířenou působností státní správy uspořádaný podle samosprávných krajů a územních okresů a seznam obvodů jejich rozšířené působnosti.Všechny obce s rozšířenou působností jsou městy, obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou tedy jejich městské úřady nebo magistráty.. V České republice je celkem 205 obcí s rozšířenou. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv.obcí III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady). Obecní úřady obcí s rozšířenou působností tak mají oproti ostatním obecním úřadům. obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, obce, úřady se sídlem v okres 1 Obce s rozšířenou působností - ORP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha 1 Kontaktní spojení Správní obvod Praha 1 Vodičkova 18 11568 Praha 1 Telefon: 221 097 111 Fax: 222 231 64 Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby: 1. písemně. V žádosti občan uvede

Seznam obcí s rozšířenou působností - Wikipedi

úřad obce s rozšířenou působností stanice technické kontroly (STK) stanice měření emisí (SME) Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobnosti o daném úřadu / stanici. V levé liště, která se rozbaluje tlačítkem vlevo nahoře, je možné srýt/zobrazit jednotlivé vrstvy bodů - přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad). Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky

Obec s rozšířenou působností - Wikipedi

Stavební úřad. Oddělení dopravy a správy komunikací Správní obvod Černošic jako obce s rozšířenou působností; Správní obvody matričních úřadů 120 00 Praha 2 221 982 111 podatelna@mestocernosice.cz Úřední hodiny. Praha 2 - Václavská 12 Václavská 12 Městská část Praha 5. Nám 14. října 1381/4. 150 22 Praha 5. Tel.: +420 257 000 511. Prohlášení o přístupnosti Poskytování informací - zákon 106/99 Sb. Pověřenec DPO a ochrana osobních údaj Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou městské části Praha 1 až 22

ePUSA - elektronický portál územních samospráv. IS ePUSA je provozován jako společný projekt krajů ČR, hostován v rámci Technologického centra Plzeňského kraje a řízen projektovým týmem Komise informatizace veřejné správy Rady Asociace krajů ČR.. ePUSA spolupracuje s projektem Czech POINT.. Hlavním partnerem projektu ePUSA je portál Města a obce online (tisková. O skončení platnosti občanského průkazu, který je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k jeho vydání (podle místa trvalého pobytu) Reforma veřejné správy. Zánikem okresních úřadů k 1. lednu 2003 a převedením dosud vykonávaných činností na obce s rozšířenou působností (tzv. obce III nebo ORP) a krajské úřady došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné správy v České republice.. Cílem bylo především přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k občanům - tedy. Úřad městské části Praha 1. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Tel.: 221 097 11 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu

okres Praha-západ - statnisprava

2020 © Ministerstvo vnitra • Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Právní úprava § 34 (1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu a pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze využít fotografie a podpis občana vedené v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, od.

S výjimkou mezinárodního řidičského průkazu není třeba nosit průkazovou fotografii - k focení dochází přímo na přepážce. Ve věci vydávání národních řidičských průkazů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd. Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost Odblokování provedede úřad obce s rošířenou působností za správní poplatek 100,- Kč. Při převzetí nového občanského průkazu s elektronickým čipem si můžete (není to povinnost) aktivovat identifikační certifikát v čipu , který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy z nezpůsobilého obecního úřadu obce s rozšířenou působností na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 66b obecního zřízení, a to do 60 dnů ode dne, kdy se Ministerstvo vnitra dozvědělo o neplnění povinností nezpůsobilého obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zákonná lhůt

Pověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností jsou stanoveny zákonem. Obce tak nemohou samy určit, kterého typu bude jejich obecní úřad. 1.4. Úřední deska obecního úřadu Co je to vlastně úřední deska? Úřední deska je plocha, která je určená ke zveřejňování písemností, zejmén Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností (CISORP) uvádí kódy ORP obcí s rozšířenou působností vymezených na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. června 2002. Správní obvody obcí s rozšířenou působností byly stanoveny vyhláškou. · obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, · Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit. Převzetí občanského průkaz Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání

Obecní úřad Hlavenec Hlavenec 82 294 74 Předměřice nad Jizerou tel.: 326 971 298, mob.: 723 889 277 obec s rozšířenou působností (ORP): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav obec s pověřeným obecním úřadem Pozemkový úřad Praha-východ,. Nadmořská výška obce je kolem 200 m. n. m. Ze severu vesnici ohraničuje Žehuňský rybník a železniční trať Praha - Hradec Králové. Z jihu potom kopec Homolka a za ním vedoucí dálnice D 11 Praha - Hradec Králové. Pověřenou obcí s rozšířenou působností je Kolín, pošta sídlí v Žehuni (PSČ 289 05) Ostatní údaje: Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kralovice Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Manětí obce jako základního þlánku veřejné správy podle těchto zákonů nám pomůţe pochopit specifické postavení obce s rozšířenou působností, její charakteristické znaky, orgány, pravomoc a působnost. Fungování obce s rozšířenou působností, její þinnosti i úkoly, bych ukázala n

Za vytvoření menší skládky může uložit pokutu do výše 50 000,- Kč obecní úřad. Tomu můžete podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem. Pokud se menší skládka nachází v lese, kontaktujte obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může uložit pokutu do. Evakuační plán obce. Jiné informace. Publicita. Kontakty Obecní úřad Šestajovice Husova 60 KB Praha 9, 3423201/0100 : Telefon: 281 961 479: Fax: 281 962 253: E-mail: info@sestajovice.cz: Obecní úřad s rozšířenou působností: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Obce s rozšířenou působností se musí na přechod na nový systém připravit, proto v pátek 29. června po celý den a ve čtvrtek 28. června odpoledne nebude možné vyřizovat žádosti o řidičské průkazy ani o průkazy profesní způsobilosti. Rádi bychom na to upozornili dopředu, ať to někoho nezaskočí - určitě nenechávejte vyřizování řidičských průkazů na. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu. V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra 8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin

Občanovi staršímu 15 let poskytne Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti. Není-li žádost podána osobně na úřadě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 100 82 Praha 10 Spolupráce obecních úřadů a Českého statistického úřadu při přípravě sčítání 2021 je upravena v návrhu zákona o SLD 2021, kde paragraf 14 odst. 3 stanovuje, že Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje ČSÚ součinnost při harmonizaci hranic a popisu základních sídelních jednotek INFORMACE. o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice. Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým působností, nikoli pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá občan dle svého bydliště), DOCHÁZÍ OD 1.7.2018 K TRVALÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7, PRAHA 1

Občanské průkazy - Praha

Sulice. Vesnice Sulice patří administrativně pod okres Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany. Obec Sulice se rozkládá asi 23 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a 11 kilometrů jihozápadně od města Říčany § 66 [Obecní úřad obce s rozšířenou působností] Name (in English) § 66 [Municipal office with extended competence] Authors: HEJČ, David (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution). Edition: Praha, Zákon o obcích, p. 336-338, 3 pp. Beckovy komentáře, 2019. Publisher: C. H. Bec Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu. Seznam úřadů pro výdej OP. Další informace naleznete na portálu veřejné správy: Životní situace - Vydání občanského průkazu; Informace o Občanském průkazu s čipe

Oficiální stránky Městské části Praha 6. Parku Marie Terezie na pražských Hradčanech nově dominuje pomník Marie Terezie, který zde u příležitosti 280. výročí korunovace rakouské arcivévodkyně a české královny slavnostně odhalili zástupci Prahy 6 Další informace k tématu Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC zde. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Obecní úřad Měchenice jako pracoviště czech point, provádí výpisy: z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů právnických osob, z katastru nemovitostí a výpisy z insolvenčního rejstříku. Obec s rozšířenou působností pro obec.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu: 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. 2) Mezinárodní řidičský průkaz Obce s matričním úřadem Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze Obecné stavební úřady RÚIAN Obecní policie Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel Obecní úřad (s alespoň dvěma odbory) ve smyslu § 13 zákona č. 491/2001 Sb Obec Velké Přílepy patří administrativně pod okres Praha - západ a náleží pod Středočeský kraj.Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Černošice. Obec Velké Přílepy se rozkládá asi třináct kilometrů severozápadně od centra Prahy a dvacetpět kilometrů severně od města Černošice. Území této středně velké obce trvale obývá k datu 1.1.2017. Legalizaci provádí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Seznam obecních úřadů, které provádějí legalizaci je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu

Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kroměříž. Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Hulín Geo informace: Nadmořská výška: 199 m: Obecní úřad. Adresa: 76823 Břest 87; Telefon: 573 354 045; urad@obec-brest.cz Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Obec s pověřeným obecním úřadem: Úvaly. Seznam úřadů s působností pro obec Jirny: Agentura pro zemědělství a venkov Praha; Celní úřad Mělník; Celní ředitelství Praha; Czech POINT - Obecní úřad Jirn 14. a) Z jakých informačních systémů je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využívat údaje pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů. b) Náležitosti fotografie pro vydání občanského průkazu. c) Postavení vlastníka objektu ve vztahu k institutu adresy trvalého pobytu, jeho oprávnění Obecní úřad a starosta. Obce s rozšířenou působností budou plnit i své další úkoly jako každá jiná obec. Zákon o IZS stanoví orgánům obce, aby zajišťovaly připravenost na mimořádné události a podílely se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva

Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností . Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva Obec s rozšířenou působností (ORP): Mělník Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Mělník. Správní úřady s působností pro obec Nebužely: Agentura pro zemědělství a venkov Mělník Celní úřad Mělník Celní ředitelství Praha Exekutorský úřad Mělník - Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor Finanční úřad v. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen pas) vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části Praha 1-22, pasy vydané ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra ČR.. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení

MČ Praha 13: Osobní doklady a evidence - Vydání občanského

 1. Oficiální stránky Obce Radějovice. Adresa Obecní úřad Radějovice. Radějovice 10 251 68 Kamenice Kontakty Tel.: +420 323 673 10
 2. isterstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.
 3. Obecní úřad: Obecní úřad Kytín čp.65 Telefon: +420 318 590 640 Fax: +420 318 590 640 starosta Miloslav Holý tel. 607 570 088 místostarostka Milena Fárová, tel. 723 456 048 místostarosta Jaroslav Šlégr tel. 732 728 92
 4. neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji. Poskytování údajů z evidence cestovních pasů Občanovi staršímu 15 let Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na jeho žádost údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů
 5. Města a obce online - Choteč Kraj: Středočeský kraj, okres: Praha-západ Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Černošic

Portál územního plánování Obce - uur

 1. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu: 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. 2) Mezinárodní řidičský průkaz
 2. Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede: jméno, popř. jména, a příjmení
 3. Obec Lidice je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kladno . Obec Lidice je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kladno . Statistické údaje (k 31. 12. 2015): OBECNÍ ÚŘAD LIDICE. Adresa 10. června 1942 čp. 161 273 54 Lidic
 4. Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech úřad obce stanovené zvláštním zákonem (příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.). Blíže zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn
 5. Seznam OVM souhrnného typu Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel Výčet OVM: IČO Název; 00063410: Městská část Praha 1: 00063461: Městská část Praha 2: 00063517: Městská část Praha 3: 00063584: Městská část Praha 4: 00063631: Městská část Praha 5: 00063703.
 6. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost nejen na svém území, ale rovněž i pro jiné obce, které jsou v jejich správním obvodu. Řízení o místních poplatcích provádí obecní úřad, a to na základě § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních.

Obecní úřad. Starosta obce. Obec s rozšířenou působností: Lovosice Okres: Litoměřice Kraj: Ústecký Části obce: Evaň a Horka PSČ: 410 02 Lovosice 2 www.obecevan.cz Prohlášení o přístupnosti. Evaň. Made by GravaStar s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6. Obec Vodochody se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Rozkládá se asi patnáct kilometrů severně od centra Prahy. Žije zde 641 obyvatel. U obce se nachází letecká továrna Aero Vodochody a Letiště Vodochody

Občanské průkazy - Praha 1

Obce s rozšířenou působností se běžně označují jako obce III nebo trojkové obce. V praxi se lze setkat i s tím, že obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností se označují souhrnně jako pověřené obce, případně, že se jednotlivé termíny zaměňují, a pak vznikají nejasnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností s výjimkou působnosti pověřeného obecního úřadu podle § 105 újezdní úřad § 17 závazný souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry uvedeným v § 17 odst. 1 písm. a) , b), c) a e) § 126 odst. (1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm (2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu. 24) 24) - Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o.

Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působnostípodle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle. - Obecní úřad s rozšířenou působností: Městský úřad v Říčanech, tel.: 323 618 111 - Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, tel.: 257 280 111 - Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha východ Správní úřady s působností pro obec Kamenice Obecní úřad Kostelec u Křížků Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Praha. Vítejte na nových oficiálních stránkách obce Kařez. Obec Kařez se nachází na hranici Středočeského a Plzeňského kraje při bývalé státní silnici Praha - Plzeň, v nadmořské výšce 442 m. Ke Kařezu rovněž patří části Borek, Pětidomí a Malý Újezd, rozprostírající se za železniční stanicí Praha- Plzeň Obecní úřad s rozšířenou působností má nadto povinnost zpřístupnit i Sbírku mezinárodních smluv. Řada obcí pro tyto účely využívá specializované počítačové programy. Horáček, J. a kol.: Vedení obce v praxi. Praha: Raabe, 2008, ISSN: 1802.8187, A 1.3 str. 8.-9

Občanské průkazy - MČ Praha

 1. Obec Hodov s 286 obyvateli v 500 m.n.m. leží 12 km od obce s rozšířenou působností Třebíč a 8 km od Velkého Meziříčí. Centrální stavbou je hodovská kaplička, dělící obec na části Nad Kapličkou a Pod Kapličkou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Do té doby náležel Hodov tasovskému panství
 2. evidence obyvatel, pověřený obecní úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy. Po dosavadní reformě veřejné správy se rozlišují tři typy obcí podle toho, jak velký rozsah výkonu státní správy jim byl.
 3. Záleží na tom, o jaký regulační plán se jedná. Příslušným dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, dále jen ZPF, na úrovni obcí je obecní úřad obce s rozšířenou působností s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje [§ 15 písm

Občanské průkazy Praha

obecní úřad obce s rozšířenou působností - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Dostavit se k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřad městské části Praha 1 - 22, v Brně, Ostravě a Plzni k magistrátu a nebo v případě zkrácených lhůt vydání přímo na Ministerstvo vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) 8 Kód NUTS: CZ020A 539597 Počet částí: Psáry, Dolní Jirčany Katastrální území:Psáry, Dolní Jirčany Počet obyvatel: 3450 (k k 1.1.2011) katastrální výměra: 1124 ha Okres: Praha-západ Kraj: Středočeský PSČ: 252 44 Zeměpisná šířka: 49,93629 Zeměpisná délka: 14,51282 Obec s rozšířenou působností: Černošice Pověřená obec: Jesenic

obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany LPF (rozhodují o souhlasu k návrhům ÚPD, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo zemědělství) - souhlas dle § 14 odst. 2 v souvislosti s § 48 odst. 1 písm 2.3.5 Hlavní město Praha kde se nachází městský úřad s rozšířenou působností. V první kapitole vysvětlím základní pojmy dané problematiky, jako například co je obecně závazných vyhlášek obce, místní referendum, obecní policie, ukládání pokut za správní delikty, program rozvoje územního obvodu obce. Úřad územního plánování: Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy - úplná aktualizace 2016. Přehled platné a projednávané územně plánovací dokumentace obcí obce s rozšířenou působností Svitav Úřední deska. Program 22. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 261 KB)vyvěšeno dne 20/11/2020; Záměr obce Rašov na pronájem pohostinství v roce 2021 (pdf, 348 KB)vyvěšeno dne 02/11/202 Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Více zde

Husinec (okres Praha-východ) – Wikipedie

obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil nebo nejsou-li rodiče schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem (Špeciánová, 2007: 22) Platí přitom, že všechny obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) i obce s rozšířenou působností (ORP) mají jak matriční, tak stavební úřad. 3 Oranžovou barvou je označeno i 12 obcí, které nemají matriční úřad, ale mají stavební úřad Úřad s rozšířenou působností: Magistrát města Frýdek-Místek. Frýdek: tel: 558 609 111, Místek: tel: 558 609 444. Stavební úřad: Obecní úřad Dobrá - Alena Alexová, tel: 558 412 302. Matriční úřad: Obecní úřad Dobrá, tel: 558 412 30 Oficiální stránky obce Litošice v okrese Pardubice. Obec leží v mírně zvlněné krajině na rozmezí polabské nížiny a prvních vrásnění Železných hor v průměrné nadmořské výšce 295 m na západním okraji Pardubického kraje, na hranici s krajem Středočeským Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části 1 aţ 22, v případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 zákona o občanských průkazech je vydávajícím orgánem rovněţ Ministerstvo vnitra. 3

Městská část Praha

U úřadu městské části Praha - Řeporyje bohužel není možné podat žádost o vydání občanského průkazu, ani možnost si zde občanský průkaz vyzvednout. Nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností je Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, www.praha13.cz Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede: jméno, popřípadě jména a příjmení Obecní úřad obce s rozšířenou působností. Je obecní úřad, který vedle přenesené působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem § 79. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností. a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,. b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky

Na základě žádosti podnikatele nebo zmocněné osoby o vyřazení podnikatele z evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Přenesenou působnost svěřenou obci vykonává obecní úřad s výjimkou těch věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce (např obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte. Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí vždy nejdříve zkontaktuje rodiče dítěte a nabídne jim spolupráci při řešení nepříznivé situace, ve které se rodina nachází. Zajistí rodičům dítěte veškerou možno (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy mohou pověřit vidimací a legalizací i obecní úřad, nebo úřad městské části nebo městského obvodu, který nevede matriku, po projednání s ním za. s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), podání není podmíněno místem trvalého pobytu. U občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů nebo u občanských průkazů vydávaných do 24 hodin lze žádat u Ministerstva vnitra ČR, adresa Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice. Poznámka: tam, kde je v tomto textu uveden obecní úřad obce s rozšířenou působností, je možno daný úkon učinit i u úřadu městské části Praha 1 až 22. Předchozí kapitola: Kam a kdy pro občanský průkaz Další kapitola: Změny účinné od 1

Ministerstvo dopravy ČR - Registrace vozide

Obce s pověřeným obecním úřadem (POU) Obec s pověřeným obecním úřadem je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního obvodu. Informace pro provozovatele zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění podá obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. na území statutárního města Brna Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna: 7: Jakým způsobem zahájit řešení životní situac Pokud zemědělec neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování a neprovozuje zemědělskou výrobu více než 2 roky, nebo nesplňuje již podmínky podle § 2e odst. 1 zákona o zemědělství (zejména svéprávnost, trvalý pobyt, občan státu EU), fyzická osoba zemře, nebo právnická osoba.

Obecní úřady s rozšířenou působností (obecní úřady III. typu) vykonávají sociální práci v oblasti hmotné nouze a v oblasti nepříznivé sociální situace a sociálního vyloučení.. Sociální vyloučení - vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace Obecní úřad obce s rozšířenou (dále ORP) Strakonice působností dále za účelem zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací. poskytuje součinnost Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování Krizového plánu ORP Strakonice

Kamenice (okres Praha-východ) – WikipedieRIS - Regionální informační servis
 • Obal viru.
 • Ekologické zemědělství čr.
 • Jawa 175 bazar.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností praha.
 • Hera cena.
 • Domácí housky láďa hruška.
 • Colas jihlava kontakty.
 • Luxusní školní batohy.
 • Skřínové dveře ikea.
 • České sladkosti.
 • Výcvik rangers.
 • Pořadač plastový.
 • Elektricky palnik brno.
 • Replikace transkripce translace.
 • Centre spatial guyanais.
 • Tesco sladké pečivo.
 • Da se uzivit jogou.
 • Icd kardiologie.
 • Dort ninja.
 • Největší měkkýš na světě.
 • Kachle mk profi ceník.
 • Půjčovna latinskoamerických šatů.
 • Chrám matky boží v paříži podrobný obsah.
 • Jak urychlit mutaci hlasu.
 • Hennessey venom gt specs.
 • Nautica tričko.
 • Kingdom of heaven.
 • Archanděl michael medailon.
 • Akordy ami emi.
 • Pastevec.
 • Vysílací klíč.
 • Klima třídy.
 • Malování horkým voskem.
 • Stropnice světla.
 • Nejkrásnější francouzské herečky.
 • Loyd herbal tea.
 • Menopauza a nespavost.
 • Nakup z farmy cz.
 • Škoda plus zkušenosti.
 • Asperger syndrome symptoms.
 • Vánoční dekorace z bavlnek.